تمرین تصویر سازی ذهنی

/
تصویر ذهنی مانند قطب نمایی است که ما را به سمت مسیر دلخواه و…