راه كارهايي براي غلبه بر اهمال كاري يا تنبلی

/
اهمال كاري  يعني تمایل به بیکار بودن ، انجام ندادن هیچ کاری ، مقاو…